Nauki i problemy społeczne, prawo

Tematy na prace dyplomowe z prawa, nauk społecznych:

 1. Analiza zjawiska bezrobocia w układzie regionalnym na przykładzie Powiatu Słupskiego.
 2. Zjawisko uzależnienia od mediów wśród dzieci i młodzieży. Analiza wielowymiarowa.
 3. Przyczyny i skutki alkoholizmu w rodzinie.
 4. Problem dyskryminacji kobiet na współczesnym rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.
 5. Analiza kampanii społecznej „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”.
 6. Umowy cywilno prawne.
 7. Powiat i jego znaczenie oraz rola w systemie pomocy społecznej na przykładzie Powiatu Żagańskiego.
 8. Mobbing w środowisku szkolnym – jego istota, przejawy i skutki.
 9. Analiza zjawiska terroryzmu i zagrożeń atakami terrorystycznymi we współczesnym świecie.
 10. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych.
 11. Mafia i zorganizowana grupa przestępcza w kontekście powstania i rozwoju przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie.
 12. Kompetencje oraz cechy i funkcje doradcy zawodowego z środowisku szkolnym.
 13. Stan obecny, perspektywy oraz działania nakierowane na ograniczanie zjawiska biedy w Polsce.
 14. Praca społeczna jako fundament współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
 15. Analiza i ocena zjawiska bezrobocia wśród kobiet.
 16. Rola i znaczenie profilaktyki w systemie zapobiegania przestępczości zorganizowanej.
 17. Analiza i ocena przejawów współczesnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.
 18. Pomoc i opieka społeczna w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy.
 19. Rozmiary zjawiska nikotynizmu w szkołach jako przejaw patologii społecznej.
 20. Analiza zjawiska przestępczości i zachowań przestępczych w Polsce w świetle badań empirycznych.
 21. Aktywność społeczna współczesnego społeczeństwa w Polsce.
 22. Bariery płci oraz zjawisko dyskryminacji kobiet na współczesnym rynku pracy.
 23. Zwalczanie zjawiska przestępczości zorganizowanej w Polsce.
 24. Narkomania i alkoholizm jako przejawy patologii w środowisku szkolnym.
 25. Analiza zjawiska alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży w Polsce.
 26. Istota i cechy charakterystyczne współczesnego zjawiska terroryzmu.
 27. Analiza i ocena zjawiska przestępczości zorganizowanej w świetle regulacji kodeksu karnego.
 28. Zjawisko bezrobocia oraz polityka państwa na rynku pracy w Polsce.
 29. Analiza zjawiska wypalenia zawodowego u pracowników domów opieki społecznej w Polsce.
 30. Funkcjonowanie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji kontrolnej.

 

Dodaj komentarz