Prawo i administracja

 1. Administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej
 2. Administrowanie drogami publicznymi w Polsce w świetle regulacji prawnych
 3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy XXX
 4. Bilans korzyści i kosztów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 5. Budżet gminy samorządowej w Polsce
 6. Centralne Organy Administracji Publicznej
 7. Charakterystyka organizacji pozarządowej na przykładzie Stowarzyszenia Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu i Klubu Miłośników Kom. Miejskiej-analiza stowarzyszenia zwykłego i KRS
 8. Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów
 9. Darowizna jako umowa przenosząca własność
 10. Decyzja administracyjna – zagadnienia proceduralne
 11. Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy
 12. Dokumenty wystawiane cudzoziemcom na terytorium RP
 13. Dowód z zeznań świadka
 14. Działalność organu koncesyjnego wobec przedsiębiorstwa prowadzącego usługi ochrony osób i mienia
 15. Działalność policji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Główczyce w latach 2005-2010
 16. Dziedziczenie Skarbu Państwa lub gminy w polskim prawie spadkowym
 17. Dziedziczenie ustawowe w prawie Polskim
 18. Ewolucja Instytucji Prezydenta na tle innych organów państwa w latach 1989 – 1997
 19. Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym
 20. Formy współpracy kuratora sądowego z domem dziecka
 21. Giełda jako uzależnienie XXI wieku
 22. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych
 23. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
 24. Granice prawa do obrony w polskim procesie karnym.
 25. Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności
 26. Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary w Polskim prawie karnym
 27. Instytucja wójta w III RP na przykładzie gminy X
 28. Instytucjonalne formy walki z korupcją w Polsce
 29. Istota i rodzaje testamentów w prawie Polskim
 30. Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich
 31. Koncesjonowanie działalności energetycznej
 32. Kontrola administracji publicznej w II RP
 33. Kultura administracji w Europejskim Kodeksie dobrej administracji.
 34. Mobbing w środowisku pracy
 35. Molestowanie seksualne w miejscu pracy
 36. Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczpospolitej Polskiej
 37. Nietrzeźwość w Komunikacji
 38. Obowiązek alimentacyjny
 39. Obrona konieczna w prawie karnym
 40. Ochrona praw konsumenta w prawie polskim
 41. Ochrona wolności religijnej w znaczeniu indywidualnym w Konstytucji z 17 marca 1921 r.
 42. Odpowiedzialność cywilna osób świadczących pomoc prawną
 43. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie przepisu art. 299 KSH
 44. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi
 45. Ograniczenia i zagrożenia swobody działalności gospodarczej
 46. Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej
 47. Organizacja i zakres działania administracji celnej na podstawie urzędu celnego w xxx
 48. Organy stanowiące w polskim samkorządzie terytorialnym.
 49. Parlament europejski
 50. Podstawowe obowiązki pracownicze
 51. Podział prawny i geodezyjny nieruchomości
 52. Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego
 53. Pojęcie kontroli w prawie podatkowym oraz kontroli sprawowanej przez NIK
 54. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
 55. Policja w systemie administracji publicznej
 56. Pornografia w polskim prawie karnym
 57. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych
 58. Postępowanie w przedmiocie zawarcia układu dłużnika z wierzycielem
 59. Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 60. Pranie pieniędzy jako z form działalności przestępczej
 61. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego
 62. Prawa osób niepełnosprawnych
 63. Prawne, ekonomiczne oraz technologiczne aspekty polskiego systemu podpisu elektronicznego
 64. Prawo humanitarne na morzu, blokada morska oraz prawo wizyty i rewizji jako przykłady instytucji prawa wojny morskiej na przestrzeni wieków i obecnie
 65. Prawo podatkowe spółek kapitałowych
 66. Prawo wyborcze do parlamentu wybranych krajów europejskich
 67. Problem kary śmierci w oświeceniu
 68. Proces dostosowawczy polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej-integracja
 69. Prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw gminnych
 70. Przegląd podstawowych aktów prawnych dotyczących pracownika i pacjenta w Zakładzie Radiologii
 71. Przesłanki zakazu dyskryminacji w życiu jednostki
 72. Przestępczość nieletnich w Polsce jako groźne zjawisko społeczne
 73. Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania.
 74. Przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym
 75. Przestępstwo korupcji w sporcie
 76. Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym.
 77. Przetarg jako sposób zawarcia umowy
 78. Przetarg w świetle ustawy o zamówieniach publicznych wraz z wybranym przykładem postępowania przeprowadzonego w jednym z opolskich szpitali
 79. Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Drzewica
 80. Regulacje prawne odnoszące się do turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych dokonanych po 1989 r.
 81. Renta z tytułu niezdolności do pracy
 82. Samobójstwo w aspekcie prawnym i kryminologicznym
 83. Sądownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie
 84. Skarga kasacyjna
 85. Skutki zawarcia związku małżeńskiego według prawa majątkowego obowiązującego w Polsce
 86. Spółka jako forma organizacyjno-prawna podmiotu gospodarczego
 87. Spółka partnerska w polskim Kodeksie Spółek Handlowych
 88. Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce
 89. System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z 2005 r.
 90. Systemy czasu pracy
 91. Trybunał Konstytucyjny
 92. Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 93. Uelastycznianie czasu pracy w III RP
 94. Umowa o dzieło i umowa zlecenia
 95. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 96. Umowa zlecenie
 97. Urlop wypoczynkowy
 98. Ustrój i organizacja samorządu w województwie
 99. Ustrój powiatu
 100. Użytkowanie wieczyste
 101. Użytkowanie wieczyste de lege lata i de lege ferenda
 102. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
 103. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako instytucja współodpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na wodach
 104. Wolność sumienia i wyznania
 105. Wolność sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa strasburskiego
 106. Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z cywilnymi organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 107. Wybór i odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 108. Wypadki w rolnictwie na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997 – 2003
 109. Zakaz konkurencji w prawie pracy
 110. Zakaz konkurencji w stosunku pracy.
 111. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 112. Zasada swobodnej oceny dowodów a osobowe źródła dowodowe w polskiej procedurze karnej
 113. Zasady i funkcjonowanie instytucji państwowych i społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i życia na terenach górskich w Polsce
 114. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego
 115. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności jako zadanie własne gminy
 116. Zjawisko korupcji w administracji publicznej. Źródła i sposoby przeciwdziałania.
 117. Zwalczanie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym
 118. Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika

Dodaj komentarz