Socjologia

Przykładowe prace dyplomowe z socjologii:

 1. „Postawy społeczne wobec zjawiska prostytucji”
 2. „Przemoc wobec dzieci. Analiza dyskursu medialnego”
 3. „Współczesne sposoby doboru partnerów. Analiza socjologiczna”
 4. Agresja werbalna wśród młodzieży na przykładzie szkół xxx w gminie xxx
 5. Agresywne zachowania na stadionach piłkarskich i poza nimi w świetle literatury i badań własnych
 6. Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze w świetle wybranej dokumentacji sądowej
 7. Alkoholizm wśród młodzieży na przykładzie miasta Jaworzyna Śląska
 8. Analiza filmu Eksperyment Olivera Hirschbiegela.
 9. Czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji zakupu produktów przez konsumentów w Galerii Handlowej Askana w Gorzowie Wlkp.
 10. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży
 11. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w Warszawie
 12. Dorosłe dzieci alkoholików
 13. Duszpasterskie możliwości przeciwdziałania prostytucji kobiet
 14. Działalność domu pomocy społecznej w Sandomierzu w latach 2005 – 2015 r.
 15. Eksperyment, jako metoda analizy zależności przyczynowych
 16. Funkcja socjalizacyjno – wychowawcza w rodzinach osób bezrobotnych
 17. Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo
 18. Inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce
 19. Interdyscyplinarny aspekt samobójstwa
 20. Internet jako medium komunikacji społecznej
 21. Komunikacja w reklamie
 22. Konflikty młodych małżeństw
 23. Konsumpcja i społeczeństwo konsumpcyjne
 24. Kradzieże w sklepach popełniane przez młodzież na przykładzie powiatu miechowskiego
 25. Małżeństwa mieszane etnicznie polsko-amerykańskie. Amerykanizacja przez amalgamację czy biwalencja?
 26. Narkomania a przestępczość nieletnich
 27. Narkomania jako problem społeczny. Terapie dla uzależnionych
 28. Narkomania jako wielowymiarowy problem społeczny
 29. Narkomania w Polsce w latach 2000-2006
 30. Obrazy relacji międzyludzkich w przekazach reklamowych
 31. Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa
 32. Organizacja jako kultura na przykładzie Stowarzyszenia Sztuk Walki Choy Lee Fut Kung Fu.
 33. Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce
 34. Poglądy i zachowania uczniów gimnazjum wobec spożywania alkoholu
 35. Polska polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szanse i bariery w dostępie do edukacji i zatrudnienia
 36. Postawy mieszkańców Lublina wobec materiałów reklamowych dostarczanych do domów
 37. Pozycja kobiety wobec przemian okresu Oświecenia
 38. Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 39. Problem alkoholizmu wśród młodzieży w Polsce
 40. Prostytucja, jako zjawisko patologii społecznej na terenie miasta Łodzi
 41. Przeobrażenia społeczne średniego miasta, a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 42. Przestępczość młodzieży jako poważny problem społeczny.
 43. Przestępczość Nieletnich Wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu
 44. Przyczyny i skutki sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol (na przykładzie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Warszawie)
 45. Reklama społeczna w opiniach studentów
 46. Religijność w życiu młodych ludzi
 47. Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Studium przypadku.
 48. Resocjalizacja skazanych. Na podstawie wyników badań w zakładzie karnym w białymstoku
 49. Resocjalizacja w zakładach karnych na przykładzie więzienia w Załężu
 50. Rodzice – dzieci. Konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie
 51. Rodzice i dzieci. Konflikt pokoleń na przykładzie uczniów szkół średnich w Radziejowie.
 52. Rola i znaczenie instytucji pomocy społecznej na przykładzie powiatu piaseczyńskiego
 53. Rola kobiet w opinii mężczyzn.Badania wśród studentów PWSZ im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 54. Rola podróży w życiu człowieka na podstawie wybranych biografii i rozwoju ruchu turystycznego
 55. Rozwody w Polsce w latach 1997-1998 w świetle badań statystycznych
 56. Samobójstwo
 57. Samobójstwo w aspekcie prawnym i kryminologicznym
 58. Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
 59. Starzenie się jako zjawisko społeczne
 60. Stosunki emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej – studium przypadku rodziny
 61. Stosunki pomiędzy pracownikami w dynamicznie rozwijających się firmach
 62. Subkultury młodzieżowe w Polsce
 63. System polityczno-gospodarczy w opiniach mieszkańców wsi
 64. Systemy wartości i grupy odniesienia współczesnej młodzieży
 65. Sytuacja zawodowa kobiet w tradycyjnym modelu rodziny w gminie Oława
 66. Sytuacja życiowa kobiet przebywających w domach samotnych matek
 67. Środowisko rodzinne dziecka a jego osiągnięcia szkolne. Studium socjologiczne na podstawie szóstych klas Szkoły
 68. Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży jako patologia społeczna na przykładzie Internetu, telewizji i gier komputerowych
 69. Wartości w życiu człowieka
 70. Warunki socjalno-bytowe w więzieniach na świecie
 71. Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych
 72. Wpływ metod aktywizacyjnych na egzystencję mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
 73. Wpływ portu lotniczego na strukturę gospodarczą i społeczną regionu gop w opinii zarządu lotniska i przedsiębiorców okołolotniskowych
 74. Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich
 75. Zaangażowanie rodziców dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym w działalność zespołu szkół specjalnych xxx w xxx. I jego reperkusje medialne
 76. Założenia ideologiczne a praktyka satanistów
 77. Zastosowanie metod socjometrii w diagnozie środowiska klasowego
 78. Zjawisko migracji ludności ze wsi do miast
 79. Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich
 80. Zjawisko narkomani wśród młodzieży
 81. Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich

Dodaj komentarz