Bankowość i giełda

 1. Analiza ryzyka kredytowego małych przedsiębiorstw na przykładzie Fortis Bank Polska
 2. Analiza działalności kredytowej banku komercyjnego na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie
 3. Analiza działalności kredytowej banku PKO BP S.A. w latach 2015-2017
 4. Analiza działalności kredytowej na przykładzie banku PKO BP S.A.
 5. Analiza kart płatniczych na przykładzie kart Visa Business
 6. Analiza narzędzi i metod bankowości elektronicznej
 7. Analiza oddziaływania Narodowego Banku Polskiego na działalność banków komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem operacji otwartego rynku
 8. Analiza oferty produktowej na przykładzie banku BPH S. A.
 9. Analiza rynku kart płatniczych w Polsce w latach 2008 – 2014
 10. Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce
 11. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania rynku papierów wartościowych na przykładzie działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 12. Analiza wybranych obszarów funkcjonowania banku na przykładzie PeKaO S.A.
 13. Analiza wyników finansowo-ekonomicznych banku BPH w świetle rocznych sprawozdań finansowych
 14. Analiza wyniku finansowego w banku komercyjnym na przykładzie Banku X
 15. Atrakcyjność branży bankowej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. (porównanie atrakcyjności inwestycyjnej akcji PBG i PKO, analiza portfelowa, fundamentalna)
 16. Badanie zdolności kredytowej małych firm
 17. Badanie zdolności kredytowej wybranej jednostki
 18. Banki komercyjne: analiza i ocena funkcjonowania
 19. Bankowa obsługa przedsiębiorstw w latach 2010 i 2020 roku
 20. Bankowe rozliczenia bezgotówkowe w kraju i z zagranicą
 21. Bankowość elektroniczna – szanse, zagrożenia, perspektywy
 22. Bankowość Elektroniczna i Internetowa
 23. Bankowość elektroniczna. Analiza porównawcza ofert banków BZ WBK i PKO BP.
 24. Bankowość internetowa jako alternatywa dla bankowości tradycyjnej
 25. Bankowość internetowa jako nowa forma dystrybucji produktów i usług bankowych
 26. Bankowość internetowa jako nowa forma dystrybucji usług bankowych na przykładzie wybranych banków
 27. Bankowość internetowa w Polsce
 28. Bankowość wirtualna
 29. Charakterystyka działalności kredytowej banku na przykładzie kredytu samochodowego w Banku Pekao S.A.
 30. Charakterystyka produktów bankowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Banku Przemysłowo – Handlowego w Dębicy
 31. Czynności występujące przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych n.p. Banku Handlowego w Warszawie S.A. o/Kalisz
 32. Depozyty bankowe jako forma oszczędzania na podstawie oferty banku Pekao S.A.
 33. Depozyty pieniężne w banku komercyjnym
 34. Determinanty koniunktury na warszawskiej GPW w latach 2001-2010
 35. Dostosowanie systemu bankowego w Polsce do norm Unii Europejskiej
 36. Działalność depozytowa banków na przykładzie banku XYZ
 37. Działalność Gospodarczego Banku Spółdzielczego w opinii mieszkańców Mosiny
 38. Działalność kredytowa banków
 39. Działalność kredytowa banków komercyjnych na przykładzie PKO BP
 40. Działalność kredytowa banków na przykładzie BPH w Krakowie
 41. Działalność kredytowa banku komercyjnego na przykładzie PKO Bank Polski
 42. Działalność kredytowa banku komercyjnego na przykładzie PKO BP SA
 43. Działalność kredytowa Banku na przykładzie Powiatowego banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim
 44. Działalność kredytowa banku spółdzielczego w XYZ ze szczególnym uwzględnieniem kredytowania samorządu gminnego
 45. Działalność kredytowa małopolskiego banku spółdzielczego w Wieliczce oddział w Myślenicach w latach 2006-2010
 46. Działalność typu bancassurance jako rezultat łączenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 47. Efektywność inwestowania w akcyjne fundusze inwestycyjne
 48. Efektywność oferty kredytowej banku przy wsparciu inicjatyw biznesowych
 49. FAKTORING-jako forma pozyskiwania kapitału
 50. Funkcjonowanie banku komercyjnego
 51. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 52. Funkcjonowanie kart płatniczych w Polsce w latach 2008 – 2014
 53. Funkcjonowanie kredytu konsumenckiego na przykładzie Lukas Bank S.A
 54. Fuzje i przejęcia w kontekście podejmowania decyzji strategicznych na przykładzie konsolidacji branży bankowej w Polsce. Studium przypadku BZ WBK
 55. Giełda papierów wartościowych jako instytucjonalna forma rynku kapitałowego
 56. Giełda Papierów Wartościowych w urynkowionej gospodarce polskiej i jej główne instrumenty finansowe (akcje, obligacje, instrumenty pochodne)
 57. Grupy bankowo ubezpieczeniowe
 58. Gwarancje bankowe
 59. Handel elektroniczny. Płatności online.(Płatności poprzez internet).
 60. Indeksy giełdowe
 61. Informatyczne aspekty bankowości elektronicznej i internetowej
 62. Instrumenty marketingu bankowego i ich wykorzystanie w Kredyt Banku S.A.
 63. Instrumenty minimalizowania ryzyka kredytowego
 64. Instrumenty polityki pieniężnej NBP w 2010 roku
 65. Istota i zasada działania Giełdy Papierów Wartościowych na przykładzie Giełdy Warszawskiej
 66. Karta płatnicza jako innowacyjny produkt bankowy
 67. Karta płatnicza jako nowoczesna forma rozliczeń bezgotówkowych ludności
 68. Karty płatnicze jako nowoczesna forma transakcji bezgotówkowych na przykładzie Kredyt Banku S.A.
 69. Karty płatnicze jako produkt bankowy
 70. Karty płatnicze na przykładzie Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie
 71. Karty płatnicze w ofercie banków polskich – na przykładzie wybranego miasta
 72. Karty płatnicze w rozliczeniach na przykładzie Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy S.A.
 73. Koncepcja pełniejszego wykorzystania bankowych usług elektronicznych (na przykładzie systemu Inteligo i kart płatniczych banku PKO BP S.A.)
 74. Kontrakty terminowe futures na indeksy giełdowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 75. Koszty użytkowania karty kredytowej w Polsce
 76. Krajowe i zagraniczne rozliczenia bankowe
 77. Kredyt bankowy jako istotne źródło kapitału obcego dla małych i średnich przedsiębiorstw
 78. Kredyt preferencyjny jako element stymulowania działalności rolniczej
 79. Kredytowanie działalności gospodarczej
 80. Kredytowanie działalności klientów instytucjonalnych (na przykładzie II Oddziału Kredyt Banku S.A. w Białymstoku)
 81. Kredytowanie klientów instytucjonalnych na przykładzie banku PKO S.A.
 82. Kredytowanie konsumpcji przez banki
 83. Kredytowanie osób fizycznych na przykładzie Banku Spółdzielczego w Szczucinie
 84. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw
 85. Kredyty hipoteczne na przykładzie Ge Money Bank
 86. Kredyty na przykładzie Banku Spółdzielczego w Suwałkach
 87. Kształtowanie się i prognozy rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce.
 88. M-banking – nowa usługa w bankowości
 89. Marketing w sektorze bankowym
 90. Nowe kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie e-banking i e-brokerage
 91. Obligacje w systemie publicznego obrotu papierami wartościowymi w Polsce
 92. Obrót bezgotówkowy w handlu zagranicznym
 93. Ocena ryzyka kredytowego w bankowej analizie przedsiębiorstw
 94. Ocena zdolności kredytowej Grupy Żywiec S.A. w latach 2018-2020
 95. Ocena zdolności kredytowej jednostek gospodarczych na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Warszawa oddział Hajnówka
 96. Oferta banku komercyjnego
 97. Oferta kredytowa na przykładzie jednego z większych banków komercyjnych regionu łódzkiego
 98. Opcje i warranty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 99. Operacje zagraniczne świadczone klientom korporacyjnym na przykładzie Banku PEKAO S.A.
 100. Opodatkowanie małych przedsiębiorstw (osób fizycznych) podatkiem dochodowym (na przykładzie wybranych firm)
 101. Optymalizacja portfela inwestycyjnego na rynku Centralnej Tabeli Ofert S.A.
 102. Optymalizacja portfela inwestycyjnego na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 103. Organizacja i funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 104. Papiery wartościowe w obrocie publicznym
 105. Perspektywy rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce
 106. PKO BP SA na tle banków polskich
 107. Podstawy prawne, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju banków hipotecznych i listu zastawnego w Polsce
 108. Polityka kredytowania banku komercyjnego (na przykładzie PKO BP i Invest Banku)
 109. Polityka pieniężna Banku Centralnego
 110. Polski sektor bankowy w drodze do Unii Europejskiej
 111. Polski system bankowy
 112. Porównanie oddziału tradycyjnego z oddziałem wirtualnym banku komercyjnego
 113. Portfele inwestycyjne w obrocie papierami wartościowymi
 114. Powiązania i relacje Banku Centralnego z bankami komercyjnymi w polskim systemie bankowym
 115. Pozycja Banku Zachodniego WBK S.A. na rynku bankowym w zakresie emisji i obsługi kart płatniczych systemu VISA
 116. Pozycja Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych na tle wybranych giełd papierowych
 117. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane ze środków Funduszu Pracy przez Rejonowy Urząd Pracy w Bydgoszczy w latach 2000-2006
 118. Procedury kredytowania działalności gospodarczej na przykładzie Banku Polska Kasa Opieki S.A. oddział w Radomiu
 119. Procedury kredytowe współczesnego banku na przykładzie kredytów na środki transportu
 120. Produkty bankowe w praktyce gospodarczej banku komercyjnego
 121. Produkty kredytowe dostępne w Banku PEKAO S.A. ocena funkcjonowania na przykładzie oddziału w Białej Podlaskiej
 122. Promocja kart płatniczych na przykładzie DC
 123. Promocja usług bankowych na przykładzie BIG BG S.A.
 124. Prywatyzacja sektora bankowego na przykładzie banku PKO S.A.
 125. Rola banków w działalności samorządów terytorialnych
 126. Rola banku spółdzielczego w rozwoju gospodarczym powiatu xxx
 127. Rola banku w rozwoju działalności przedsiębiorstwa, na przykładzie oddziału PKO BP w Piszu
 128. Rola banku w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie banku PKO BP S.A. w latach 2009-2014
 129. Rola Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarce (na przykładzie GPW S.A. w Warszawie)
 130. Rola kredytu w zasilaniu działalności rozwojowej małych przedsiębiorstw na przykładzie PKO BP S.A.
 131. Rola marketingu w działalności banku XXX
 132. Rola narodowego banku polskiego w obecnym systemie bankowym
 133. Rozliczenia bezgotówkowe w Internecie
 134. Rozliczenia z zagranicą realizowane przez banki w Polsce
 135. Rozrachunki międzybankowe
 136. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce.
 137. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce
 138. Rynek bankowych kart elektronicznych w Polsce (lata 2008 – 2016)
 139. Rynek bonów skarbowych w Polsce
 140. Rynek papierów wartościowych w Polsce
 141. Rynek praw pochodnych na GPW
 142. Rynkowa ocena ryzyka kredytowego
 143. Ryzyko działalności kredytowej banku komercyjnego
 144. Ryzyko kart kredytowych (na przykładzie Banku PEKAO S.A)
 145. Ryzyko w działalności bankowej oraz instytucjonalne metody jego ograniczania
 146. Ryzyko w działalności kredytowej banku na progu przystąpienia do Unii Europejskiej
 147. Strategia banku w zakresie obsługi kredytowej przedsiębiorstwa
 148. System bankowy w Polsce
 149. System kart kredytowych w Polsce
 150. Systemy bankowe RP i RFN (podobieństwa i różnice)
 151. Tradycyjne i nowatorskie kanały dystrybucji produktów bankowych
 152. Uwarunkowania udzielenia kredytów w banku komercyjnym
 153. W obliczu kryzysu autor próbuje odpowiedzieć na pytanie co tak naprawdę decyduje o tym czy inwestycja w akcyjne fundusze inwestycyjne przyniesie dodatnią czy ujemną stopę zwrotu.
 154. Weksel jako papier wartościowy na polskim rynku finansowym
 155. Wpływ kredytowania na działalność małych i średnich przedsiębiorstw(na przykładzie Firmy Handlowej X)
 156. Wycena banku, jako specyficzna forma wyceny wartości przedsiębiorstwa
 157. Wykorzystanie kart płatniczych w obsłudze operacji
 158. Wykorzystanie metod oceny zdolności kredytowej w banku komercyjnym
 159. Zabezpieczenia kredytów konsumpcyjnych i inwestycyjnych na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
 160. Zabezpieczenie kredytu w polskim systemie bankowym
 161. Zarządzanie bankiem komercyjnym na przykładzie BRE S.A.
 162. Zarządzanie marketingowe bankiem (na podstawie banku spółdzielczego w XXX)
 163. Zasady działania banku spółdzielczego na przykładzie banku spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
 164. Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie ING Bank Śląski S.A.
 165. Zasady i zakres współpracy sektora samorządowego z sektorem bankowym
 166. Zasady kredytowania w banku na przykładzie PBK S.A.
 167. Zastosowanie teleinformatyki w komunikacji i rozliczeniach międzybankowych
 168. Zmiany w produktach systemu bankowego pod wpływem gospodarki rynkowej
 169. Znaczenie bankowości elektronicznej w polskim systemie bankowym na przykładzie Deutsche Bank PBC S.A.

Dodaj komentarz