Socjologia

Przykładowe prace dyplomowe z socjologii:

 1. „Postawy społeczne wobec zjawiska prostytucji”
 2. „Przemoc wobec dzieci. Analiza dyskursu medialnego”
 3. „Współczesne sposoby doboru partnerów. Analiza socjologiczna”
 4. Agresja werbalna wśród młodzieży na przykładzie szkół xxx w gminie xxx
 5. Agresywne zachowania na stadionach piłkarskich i poza nimi w świetle literatury i badań własnych
 6. Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze w świetle wybranej dokumentacji sądowej
 7. Alkoholizm wśród młodzieży na przykładzie miasta Jaworzyna Śląska
 8. Analiza filmu Eksperyment Olivera Hirschbiegela.
 9. Czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji zakupu produktów przez konsumentów w Galerii Handlowej Askana w Gorzowie Wlkp.
 10. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży
 11. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w Warszawie
 12. Dorosłe dzieci alkoholików
 13. Duszpasterskie możliwości przeciwdziałania prostytucji kobiet
 14. Działalność domu pomocy społecznej w Sandomierzu w latach 2005 – 2015 r.
 15. Eksperyment, jako metoda analizy zależności przyczynowych
 16. Funkcja socjalizacyjno – wychowawcza w rodzinach osób bezrobotnych
 17. Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo
 18. Inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce
 19. Interdyscyplinarny aspekt samobójstwa
 20. Internet jako medium komunikacji społecznej
 21. Komunikacja w reklamie
 22. Konflikty młodych małżeństw
 23. Konsumpcja i społeczeństwo konsumpcyjne
 24. Kradzieże w sklepach popełniane przez młodzież na przykładzie powiatu miechowskiego
 25. Małżeństwa mieszane etnicznie polsko-amerykańskie. Amerykanizacja przez amalgamację czy biwalencja?
 26. Narkomania a przestępczość nieletnich
 27. Narkomania jako problem społeczny. Terapie dla uzależnionych
 28. Narkomania jako wielowymiarowy problem społeczny
 29. Narkomania w Polsce w latach 2000-2006
 30. Obrazy relacji międzyludzkich w przekazach reklamowych
 31. Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa
 32. Organizacja jako kultura na przykładzie Stowarzyszenia Sztuk Walki Choy Lee Fut Kung Fu.
 33. Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce
 34. Poglądy i zachowania uczniów gimnazjum wobec spożywania alkoholu
 35. Polska polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szanse i bariery w dostępie do edukacji i zatrudnienia
 36. Postawy mieszkańców Lublina wobec materiałów reklamowych dostarczanych do domów
 37. Pozycja kobiety wobec przemian okresu Oświecenia
 38. Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 39. Problem alkoholizmu wśród młodzieży w Polsce
 40. Prostytucja, jako zjawisko patologii społecznej na terenie miasta Łodzi
 41. Przeobrażenia społeczne średniego miasta, a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 42. Przestępczość młodzieży jako poważny problem społeczny.
 43. Przestępczość Nieletnich Wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu
 44. Przyczyny i skutki sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol (na przykładzie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Warszawie)
 45. Reklama społeczna w opiniach studentów
 46. Religijność w życiu młodych ludzi
 47. Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Studium przypadku.
 48. Resocjalizacja skazanych. Na podstawie wyników badań w zakładzie karnym w białymstoku
 49. Resocjalizacja w zakładach karnych na przykładzie więzienia w Załężu
 50. Rodzice – dzieci. Konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie
 51. Rodzice i dzieci. Konflikt pokoleń na przykładzie uczniów szkół średnich w Radziejowie.
 52. Rola i znaczenie instytucji pomocy społecznej na przykładzie powiatu piaseczyńskiego
 53. Rola kobiet w opinii mężczyzn.Badania wśród studentów PWSZ im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 54. Rola podróży w życiu człowieka na podstawie wybranych biografii i rozwoju ruchu turystycznego
 55. Rozwody w Polsce w latach 1997-1998 w świetle badań statystycznych
 56. Samobójstwo
 57. Samobójstwo w aspekcie prawnym i kryminologicznym
 58. Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
 59. Starzenie się jako zjawisko społeczne
 60. Stosunki emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej – studium przypadku rodziny
 61. Stosunki pomiędzy pracownikami w dynamicznie rozwijających się firmach
 62. Subkultury młodzieżowe w Polsce
 63. System polityczno-gospodarczy w opiniach mieszkańców wsi
 64. Systemy wartości i grupy odniesienia współczesnej młodzieży
 65. Sytuacja zawodowa kobiet w tradycyjnym modelu rodziny w gminie Oława
 66. Sytuacja życiowa kobiet przebywających w domach samotnych matek
 67. Środowisko rodzinne dziecka a jego osiągnięcia szkolne. Studium socjologiczne na podstawie szóstych klas Szkoły
 68. Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży jako patologia społeczna na przykładzie Internetu, telewizji i gier komputerowych
 69. Wartości w życiu człowieka
 70. Warunki socjalno-bytowe w więzieniach na świecie
 71. Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych
 72. Wpływ metod aktywizacyjnych na egzystencję mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
 73. Wpływ portu lotniczego na strukturę gospodarczą i społeczną regionu gop w opinii zarządu lotniska i przedsiębiorców okołolotniskowych
 74. Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich
 75. Zaangażowanie rodziców dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym w działalność zespołu szkół specjalnych xxx w xxx. I jego reperkusje medialne
 76. Założenia ideologiczne a praktyka satanistów
 77. Zastosowanie metod socjometrii w diagnozie środowiska klasowego
 78. Zjawisko migracji ludności ze wsi do miast
 79. Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich
 80. Zjawisko narkomani wśród młodzieży
 81. Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich