Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Analiza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.
 2. Analiza fluktuacji pracowników na rynku ubezpieczeń na przykładzie grupy Allianz Polska w latach 1998-2008
 3. Analiza i ocena ścieżek karier w organizacji
 4. Analiza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje
 5. Analiza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w Rafako
 6. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy XXX
 7. Analiza porównawcza starego i nowego systemu ocen pracowniczych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 8. Analiza procesu kadrowego na przykładzie Zespołu Szkół XXX
 9. Analiza sprawozdania finansowego jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie „RUCH” S.A za lata 2005 – 2008
 10. Analiza systemu motywacji do pracy na przykładzie firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku
 11. Analiza systemu motywacyjnego pracowników w firmie Maspex Wadowice
 12. Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X
 13. Analiza systemu płacowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
 14. Analiza systemu premiowania na przykładzie Banku Millennium S.A.
 15. Analiza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
 16. Analiza zmian demograficznych w powiecie krośnieńskim w odniesieniu do sytuacji w kraju.
 17. Controlling personalny na przykładzie firmy XXX
 18. Czynnik ludzki w zarządzaniu logistycznym na przykładzie firmy PROMET – SERVICE sp. Z O.O.
 19. Czynniki warunkujące i sprzyjające efektywności kierowania zasobami ludzkimi
 20. Diagnoza i projekt usprawnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
 21. Dobór i doskonalenie kadr kierowniczych na przykładzie Banku PKO BP S.A. w Myszkowie
 22. Dobór i rekrutacja absolwentów szkół wyższych dla potrzeb przedsiębiorstw działających w powiecie sieradzkim
 23. Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX
 24. Doskonalenie systemu szkoleń pracowniczych na przykładzie Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie
 25. Efektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto
 26. Gospodarowanie czynnikiem pracy w porcie Szczecin
 27. Identyfikacja czynników wpływających na sukces firmy na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego
 28. Identyfikacja źródeł konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.
 29. Istota rozwoju kompetencji menedżerskich na przykładzie ARiMR
 30. Kierowanie jako sztuka zarządzania ludźmi na przykładzie firmy MS
 31. Komunikacja w firmie INCO-VERITAS
 32. Komunikowanie się jako proces
 33. Konflikty w organizacji i ich rozwiązywanie na przykładzie firmy „DOMBUD” w Pile
 34. Kreatywność pracowników a rozwój polskich firm
 35. Kształtowanie motywacji pracowników (na przykładzie sklepu United Colors of Benetton Stary Browar w Poznaniu)
 36. Kształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie
 37. Kształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników starostwa powiatowego w Krotoszynie
 38. Kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Grudziądzu- próba odniesienia pojęcia
 39. Metody doboru kadry kierowniczej
 40. Metody oraz problemy pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwie. Rekrutacja, selekcja oraz adaptacja społeczno-zawodowa
 41. Metody zarządzania konfliktem w organizacji
 42. Metody zarządzania zespołami pracowniczymi
 43. Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wpływ na osobowość pracownika
 44. Mobbing w miejscu pracy na przykładzie organizacji Video World
 45. Model kompetencyjny a ocena pracownicza
 46. Motywacja i jej stymulacja w zarządzaniu na przykładzie firmy Fiat Auto Poland S.A.
 47. Motywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem na przykąłdzie firmy X
 48. Motywacja pracownika w firmie XXX
 49. Motywacyjne oddziaływanie organizacji na osobowość młodego pracownika
 50. Motywowanie do pracy pracowników Biura Centrum Informatyki PKO BP S.A.
 51. Motywowanie jako funkcja zarządzania
 52. Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy handlowej XYZ
 53. Motywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy „x” analiza i teoria
 54. Motywowanie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie PZU
 55. Motywowanie pracowników mundurowych na przykładzie Policji
 56. Motywowanie pracowników w firmie Microsoft
 57. Możliwość rozszerzenia wykorzystania bodźców pozaekonomicznych w motywowaniu pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Paris Galerie)
 58. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
 59. Negocjacje-sposób osiągania porozumienia
 60. Niematerialne formy motywowania pracowników
 61. Niematerialne formy motywowania pracowników do pracy na przykładzie firmy AXEL SPRINGER KONTAKT
 62. Obraz współczesnego menedżera w hotelarstwie
 63. Obserwacja jako metoda oceny kadry niższego i średniego szczebla zarządzania
 64. Ocena skuteczności procesu gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy
 65. Ocena zatrudnienia na podstawie firmy XYZ
 66. Ocenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu Telekomunikacją Polską S.A.
 67. Oceny pracownicze jako element motywowania
 68. Okresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N
 69. Optymalizacja instrumentów motywacji na przykładzie firmy transportowej
 70. Organizacja pracy w agencji celnej
 71. Osobowościowe i moralne cechy dobrego negocjatora
 72. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
 73. Partycypacja załogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych
 74. Płaca jako środek motywacji
 75. Płacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników. Analiza przypadku Spółki Akcyjnej „Wolny Obszar Gospodarczy”
 76. Polityka personalna i systemy motywacyjne na przykładzie przedsiębiorstwa prywatnego
 77. Polityka personalna w firmie Lubella S.A.
 78. Polityka personalna w strategii funkcjonowania firmy na przykładzie Dawid S Smith Packaging Poland
 79. Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach
 80. Praca jako wartość na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dyskontu spożywczego Biedronka.
 81. Pracownicy jako główny element stanowiący o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branży turystycznej
 82. Problem doboru pracowników w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego
 83. Problematyka bodźców finansowych i niefinansowych w wynagradzaniu i motywowaniu pracowników
 84. Proces rekrutacji i selekcji
 85. Profil osobowości pracownika a świadomość zjawiska manipulacji w miejscu pracy
 86. Promocja zdrowia w miejscu pracy jako aspekt polityki personalnej
 87. Przywództwo jako czynnik sprawnego zarządzania organizacją i kierowania personelem
 88. Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych
 89. Realizowanie funkcji motywacyjnej na przykładzie firmy
 90. Rekrutacja i dobór jako metod pozyskiwania najlepszych pracowników
 91. Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim (na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „Bartech” sp. z o.o.)
 92. Rekrutacja i szkolenie personelu a rozwój organizacji
 93. Rekrutacja jako element doboru pracowników
 94. Rekrutacja pracowników w Firmie X
 95. Relacje pracownicze w warunkach konfliktu na przykładzie firmy X
 96. Restrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X
 97. Rola i znaczenie jednostki samorządowej w procesie pozyskiwania oraz rozdysponowywania finansowych środków europejskich na przykładzie gminy Złocieniec.
 98. Rola komunikacji interpersonalnej w handlu
 99. Rola komunikacji w kierowaniu organizacją
 100. Rola rekrutacji, selekcji i oceniania w optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Firmy Rossmann w Poznaniu
 101. Role menedżera w przedsiębiorstwie
 102. Rozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń (na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnego)
 103. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach.
 104. Sposoby motywacji oraz możliwości jej wykorzystania w przedsiębiorstwie
 105. Sposoby motywowania ludzi do pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.
 106. Sposoby motywowania pracowników oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa na przykładzie huty szkła w Tarnowcu
 107. Strategia gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy
 108. Style kierowania pracownikami w przedsiębiorstwie Castorama Gdańsk
 109. Swoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem ze względu na zdolność motywowania pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Radex-bud)
 110. System motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi
 111. System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Centrum Finansowe Agar
 112. System motywacji w przedsiębiorstwie
 113. System motywowania jako składnik zarządzania zasobami ludzkimi w świetle działalności enion s.a. w Tarnowie
 114. System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Kronospan
 115. System motywowania w przedsiębiorstwie
 116. System planowania zajęć i tras personelu mobilnego na przykładzie firmy edukacyjnej
 117. System szkolenia pracowników na przykładzie firmy farmaceutycznej działającej na rynkach globalnych
 118. System szkoleń oraz sposoby motywacji pracowników w organizacji na przykładzie firmy telekomunikacyjnej X
 119. Systemy motywacyjne a funkcjonowanie pracowników w sferze budżetowej i prywatnej
 120. Systemy ocen pracowniczych w organizacji
 121. Systemy wynagrodzeń a motywacja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego w Poznaniu
 122. Szkolenia – element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Instytutu Badawczego Leśnictwa
 123. Szkolenia jako etap zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Top Secret
 124. Szkolenia pracowników w organizacji. Etapy, instrumenty i rezultaty
 125. Szkolenie i doskonalenie pracowników na przykładzie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju
 126. Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 127. Tendencje w kształceniu średniej kadry technicznej dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych
 128. Teoria gier jako teoretyczna podstawa kierowania konfliktami
 129. Umiejętność radzenia sobie ze stresem w świetle badań własnych żołnierzy zawodowych
 130. Wartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.
 131. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie
 132. Werbalne i niewerbalne umiejętności menedżera
 133. Wizerunek polskiego menedżera na tle innych krajów ( ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu edukacyjnego w kształtowaniu obrazu polskiego menedżera )
 134. Wpływ komunikacji niewerbalnej na negocjacje
 135. Wpływ kultury organizacyjnej na efektywność i motywację do pracy
 136. Wpływ mobbingu na wydajność pracowników
 137. Wpływ motywacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa YAVO
 138. Wpływ szkoleń na wzrost efektywności pracy doradcy klienta na przykładzie Banku PKO BP SA
 139. Wpływ wdrażania Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) na efektywność i motywację do pracy pracowników Biura Administracji PKO BP S.A.
 140. Wpływ wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy
 141. Współczesne metody doboru kadr w przedsiębiorstwach polskich na tle rozwiązań światowych
 142. Wybrane aspekty motywacji pracowników w teorii i praktyce
 143. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.
 144. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie „X”
 145. Wybrane zagadnienia z zarządzania kadrami na przykładzie firmy X w latach 1997 – 2002
 146. Wykorzystanie ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Barclays Bank PLC
 147. Wynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich
 148. Wynagrodzenie i ocenianie pracowników jako instrument pobudzania motywacji do pracy na przykładzie PZOZ „X”
 149. Wynagrodzenie jako składnik systemu motywacyjnego pracowników
 150. Zarządzanie czasem managera ze szczególnym uwzględnieniem czynnika psychologicznego na przykładzie XXX sp. z o.o.
 151. Zarządzanie Kadrami
 152. Zarządzanie kadrami na przykładzie firmy usługowej
 153. Zarządzanie kapitałem intelektualnym na podstawie analizy przedsiębiorstwa RAFAKO w Raciborzu
 154. Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu
 155. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 156. Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Browaru XXX w latach 1999-2001
 157. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy budowlanej
 158. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX
 159. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 160. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ośrodku wczasowo-hotelowym
 161. Zasady funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Mławie S.A.
 162. Zasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy
 163. Zasoby ludzkie w organizacji oraz proces ich formowania i doskonalenia
 164. Zespołowość działania w przedsiębiorstwie
 165. Znaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy PTK Centertel sp. z o.o.
 166. Znaczenie stylu kierowania dla zarządzania przedsiębiorstwem

Dodaj komentarz