Rolnictwo

Prace dyplomowe z rolnictwa to zazwyczaj prace na dyplom technika. Poniżej przykładowe tematy takich prac dyplomowych.

 1. Analiza zmian w konstrukcji zespołów roboczych kombajnów zbożowych
 2. Charakterystyka białek surowicy krwi rozdzielonych elektroforetycznie gęsi kubańskiej
 3. Elementy automatyki w prasach do zbioru zielonek, siana i słomy
 4. Możliwość ekologizacji rolnictwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego
 5. Problemy społeczno – gospodarcze współczesnych rolników
 6. Rasy królików występujących w Polsce
 7. Rolnictwo ekologiczne w Polsce – kontrola jakości i standardy
 8. Rynek mleka w Polsce 2013-2017
 9. Wpływ wspólnej polityki rolnej na restrukturyzację polskiego rolnictwa
 10. Wpływ wybranych parametrów pracy aparatu udojowego na intensywność wydajania
 11. Występowanie i szkodliwość agrofagów w ogrodach działkowych oraz niechemiczne metody ich zwalczania

Prawdziwa historia rolnictwa zaczyna się około 12 000 lat temu. Od tego momentu w kilku miejscach na naszej planecie (Egipt, Mezopotamia, Nowa Gwinea, Chiny, obie Ameryki) wcześniej wędrujące ludzkie plemiona zaczęły samodzielnie prowadzić siedzący tryb życia. Wszystko dzięki „udomowieniu” kilku gatunków roślin: pszenicy, kukurydzy, ryżu, prosa, ziemniaków i jęczmienia, a także zwierząt: krów, koni, kóz, świń, kur i kaczek. Umożliwiły zatrzymanie wędrówki dzikich zwierząt i nie podążanie za nimi. Uprawa roślin i zwierząt zapewniała całoroczny dostęp do żywności.

Ostatnie badania pokazują, że pierwsze próby uprawy roślin pojawiły się w okolicach Morza Galilejskiego dwadzieścia dwa tysiące lat temu, a ich twórcami byli lokalni myśliwi i rybacy. Ilość zebranych tam gatunków roślin była imponująca – 140! W tym dziki jęczmień i owies. Nie dawała jednak solidnych podstaw do rozwoju rolnictwa. Ci pierwsi rolnicy i uprawy, które przez długi czas wyglądały imponująco, szybko zniknęli na tysiąc lat. Były jednak zwiastunem skandalicznych zmian, które przyjdą na ziemię i na zawsze zmienią jej oblicze.

Socjologia

Przykładowe prace dyplomowe z socjologii:

 1. „Postawy społeczne wobec zjawiska prostytucji”
 2. „Przemoc wobec dzieci. Analiza dyskursu medialnego”
 3. „Współczesne sposoby doboru partnerów. Analiza socjologiczna”
 4. Agresja werbalna wśród młodzieży na przykładzie szkół xxx w gminie xxx
 5. Agresywne zachowania na stadionach piłkarskich i poza nimi w świetle literatury i badań własnych
 6. Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze w świetle wybranej dokumentacji sądowej
 7. Alkoholizm wśród młodzieży na przykładzie miasta Jaworzyna Śląska
 8. Analiza filmu Eksperyment Olivera Hirschbiegela.
 9. Czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji zakupu produktów przez konsumentów w Galerii Handlowej Askana w Gorzowie Wlkp.
 10. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży
 11. Demoralizacja i przestępczość dzieci i młodzieży w Warszawie
 12. Dorosłe dzieci alkoholików
 13. Duszpasterskie możliwości przeciwdziałania prostytucji kobiet
 14. Działalność domu pomocy społecznej w Sandomierzu w latach 2005 – 2015 r.
 15. Eksperyment, jako metoda analizy zależności przyczynowych
 16. Funkcja socjalizacyjno – wychowawcza w rodzinach osób bezrobotnych
 17. Funkcjonowanie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo
 18. Inicjatywy podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce
 19. Interdyscyplinarny aspekt samobójstwa
 20. Internet jako medium komunikacji społecznej
 21. Komunikacja w reklamie
 22. Konflikty młodych małżeństw
 23. Konsumpcja i społeczeństwo konsumpcyjne
 24. Kradzieże w sklepach popełniane przez młodzież na przykładzie powiatu miechowskiego
 25. Małżeństwa mieszane etnicznie polsko-amerykańskie. Amerykanizacja przez amalgamację czy biwalencja?
 26. Narkomania a przestępczość nieletnich
 27. Narkomania jako problem społeczny. Terapie dla uzależnionych
 28. Narkomania jako wielowymiarowy problem społeczny
 29. Narkomania w Polsce w latach 2000-2006
 30. Obrazy relacji międzyludzkich w przekazach reklamowych
 31. Opinie osób rozwiedzionych na temat psychospołecznych przyczyn i konsekwencji rozpadu małżeństwa
 32. Organizacja jako kultura na przykładzie Stowarzyszenia Sztuk Walki Choy Lee Fut Kung Fu.
 33. Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce
 34. Poglądy i zachowania uczniów gimnazjum wobec spożywania alkoholu
 35. Polska polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szanse i bariery w dostępie do edukacji i zatrudnienia
 36. Postawy mieszkańców Lublina wobec materiałów reklamowych dostarczanych do domów
 37. Pozycja kobiety wobec przemian okresu Oświecenia
 38. Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 39. Problem alkoholizmu wśród młodzieży w Polsce
 40. Prostytucja, jako zjawisko patologii społecznej na terenie miasta Łodzi
 41. Przeobrażenia społeczne średniego miasta, a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
 42. Przestępczość młodzieży jako poważny problem społeczny.
 43. Przestępczość Nieletnich Wychowanek Zakładu Poprawczego w Zawierciu
 44. Przyczyny i skutki sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol (na przykładzie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Warszawie)
 45. Reklama społeczna w opiniach studentów
 46. Religijność w życiu młodych ludzi
 47. Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Studium przypadku.
 48. Resocjalizacja skazanych. Na podstawie wyników badań w zakładzie karnym w białymstoku
 49. Resocjalizacja w zakładach karnych na przykładzie więzienia w Załężu
 50. Rodzice – dzieci. Konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie
 51. Rodzice i dzieci. Konflikt pokoleń na przykładzie uczniów szkół średnich w Radziejowie.
 52. Rola i znaczenie instytucji pomocy społecznej na przykładzie powiatu piaseczyńskiego
 53. Rola kobiet w opinii mężczyzn.Badania wśród studentów PWSZ im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 54. Rola podróży w życiu człowieka na podstawie wybranych biografii i rozwoju ruchu turystycznego
 55. Rozwody w Polsce w latach 1997-1998 w świetle badań statystycznych
 56. Samobójstwo
 57. Samobójstwo w aspekcie prawnym i kryminologicznym
 58. Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
 59. Starzenie się jako zjawisko społeczne
 60. Stosunki emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej – studium przypadku rodziny
 61. Stosunki pomiędzy pracownikami w dynamicznie rozwijających się firmach
 62. Subkultury młodzieżowe w Polsce
 63. System polityczno-gospodarczy w opiniach mieszkańców wsi
 64. Systemy wartości i grupy odniesienia współczesnej młodzieży
 65. Sytuacja zawodowa kobiet w tradycyjnym modelu rodziny w gminie Oława
 66. Sytuacja życiowa kobiet przebywających w domach samotnych matek
 67. Środowisko rodzinne dziecka a jego osiągnięcia szkolne. Studium socjologiczne na podstawie szóstych klas Szkoły
 68. Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży jako patologia społeczna na przykładzie Internetu, telewizji i gier komputerowych
 69. Wartości w życiu człowieka
 70. Warunki socjalno-bytowe w więzieniach na świecie
 71. Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych
 72. Wpływ metod aktywizacyjnych na egzystencję mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
 73. Wpływ portu lotniczego na strukturę gospodarczą i społeczną regionu gop w opinii zarządu lotniska i przedsiębiorców okołolotniskowych
 74. Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich
 75. Zaangażowanie rodziców dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym w działalność zespołu szkół specjalnych xxx w xxx. I jego reperkusje medialne
 76. Założenia ideologiczne a praktyka satanistów
 77. Zastosowanie metod socjometrii w diagnozie środowiska klasowego
 78. Zjawisko migracji ludności ze wsi do miast
 79. Zjawisko nadużywania alkoholu wśród nieletnich
 80. Zjawisko narkomani wśród młodzieży
 81. Zjawisko narkomani wśród uczniów szkól średnich

Wychowanie fizyczne

 1. Analiza żywienia dzieci na podstawie życia codziennego
 2. Doping
 3. Doping w sporcie w świetle prawa
 4. Fizjoterapia po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 5. Formy gimnastyczno- taneczne w zainteresowaniu kobiet pracujących w sądzie najwyższym
 6. Ocena efektów treningu zdrowotnego osób dorosłych
 7. Ocena sprawności fizycznej młodzieży realizującej program wychowania fizycznego w wymiarze podstawowym i poszerzonym w legnickich liceach
 8. Porównanie podstawowej umiejętności samoobrony studentów realizujących ten sam program teorii i praktyki sportów walki w dwóch kolejnych latach studiów
 9. Poziom rozwoju fizycznego oraz sprawności motorycznej u dziewcząt w wieku szkolnym o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej
 10. SELF-ESTEEM (poczucie własnej wartości) i jego związek ze sprawnością motoryczną
 11. Specyfika żywienia sportowców
 12. Stan rozwoju fizycznego i motorycznego chłopców w wieku 12 lat
 13. Stężenie kwasu mlekowego a rodzaj wysiłku fizycznego
 14. Usprawnianie rehabilitacyjne w uszkodzeniu neuronu obwodowego (dolnego)
 15. Uwarunkowania sprawności fizycznej uczniów szkół gimnazjalnych w Grajewie
 16. Wpływ rekreacji ruchowej na życie dzieci i młodzieży

Prawo i administracja

 1. Administracja publiczna w Polsce i Unii Europejskiej
 2. Administrowanie drogami publicznymi w Polsce w świetle regulacji prawnych
 3. Bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy XXX
 4. Bilans korzyści i kosztów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 5. Budżet gminy samorządowej w Polsce
 6. Centralne Organy Administracji Publicznej
 7. Charakterystyka organizacji pozarządowej na przykładzie Stowarzyszenia Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu i Klubu Miłośników Kom. Miejskiej-analiza stowarzyszenia zwykłego i KRS
 8. Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów
 9. Darowizna jako umowa przenosząca własność
 10. Decyzja administracyjna – zagadnienia proceduralne
 11. Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy
 12. Dokumenty wystawiane cudzoziemcom na terytorium RP
 13. Dowód z zeznań świadka
 14. Działalność organu koncesyjnego wobec przedsiębiorstwa prowadzącego usługi ochrony osób i mienia
 15. Działalność policji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Główczyce w latach 2005-2010
 16. Dziedziczenie Skarbu Państwa lub gminy w polskim prawie spadkowym
 17. Dziedziczenie ustawowe w prawie Polskim
 18. Ewolucja Instytucji Prezydenta na tle innych organów państwa w latach 1989 – 1997
 19. Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym
 20. Formy współpracy kuratora sądowego z domem dziecka
 21. Giełda jako uzależnienie XXI wieku
 22. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych
 23. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
 24. Granice prawa do obrony w polskim procesie karnym.
 25. Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności
 26. Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary w Polskim prawie karnym
 27. Instytucja wójta w III RP na przykładzie gminy X
 28. Instytucjonalne formy walki z korupcją w Polsce
 29. Istota i rodzaje testamentów w prawie Polskim
 30. Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich
 31. Koncesjonowanie działalności energetycznej
 32. Kontrola administracji publicznej w II RP
 33. Kultura administracji w Europejskim Kodeksie dobrej administracji.
 34. Mobbing w środowisku pracy
 35. Molestowanie seksualne w miejscu pracy
 36. Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczpospolitej Polskiej
 37. Nietrzeźwość w Komunikacji
 38. Obowiązek alimentacyjny
 39. Obrona konieczna w prawie karnym
 40. Ochrona praw konsumenta w prawie polskim
 41. Ochrona wolności religijnej w znaczeniu indywidualnym w Konstytucji z 17 marca 1921 r.
 42. Odpowiedzialność cywilna osób świadczących pomoc prawną
 43. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie przepisu art. 299 KSH
 44. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi
 45. Ograniczenia i zagrożenia swobody działalności gospodarczej
 46. Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej
 47. Organizacja i zakres działania administracji celnej na podstawie urzędu celnego w xxx
 48. Organy stanowiące w polskim samkorządzie terytorialnym.
 49. Parlament europejski
 50. Podstawowe obowiązki pracownicze
 51. Podział prawny i geodezyjny nieruchomości
 52. Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego
 53. Pojęcie kontroli w prawie podatkowym oraz kontroli sprawowanej przez NIK
 54. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim
 55. Policja w systemie administracji publicznej
 56. Pornografia w polskim prawie karnym
 57. Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych
 58. Postępowanie w przedmiocie zawarcia układu dłużnika z wierzycielem
 59. Praca dzieci w indywidualnych gospodarstwach rolnych
 60. Pranie pieniędzy jako z form działalności przestępczej
 61. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego
 62. Prawa osób niepełnosprawnych
 63. Prawne, ekonomiczne oraz technologiczne aspekty polskiego systemu podpisu elektronicznego
 64. Prawo humanitarne na morzu, blokada morska oraz prawo wizyty i rewizji jako przykłady instytucji prawa wojny morskiej na przestrzeni wieków i obecnie
 65. Prawo podatkowe spółek kapitałowych
 66. Prawo wyborcze do parlamentu wybranych krajów europejskich
 67. Problem kary śmierci w oświeceniu
 68. Proces dostosowawczy polskiego prawa celnego do wymogów Unii Europejskiej-integracja
 69. Prywatyzacja pośrednia przedsiębiorstw gminnych
 70. Przegląd podstawowych aktów prawnych dotyczących pracownika i pacjenta w Zakładzie Radiologii
 71. Przesłanki zakazu dyskryminacji w życiu jednostki
 72. Przestępczość nieletnich w Polsce jako groźne zjawisko społeczne
 73. Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania.
 74. Przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym
 75. Przestępstwo korupcji w sporcie
 76. Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym.
 77. Przetarg jako sposób zawarcia umowy
 78. Przetarg w świetle ustawy o zamówieniach publicznych wraz z wybranym przykładem postępowania przeprowadzonego w jednym z opolskich szpitali
 79. Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Drzewica
 80. Regulacje prawne odnoszące się do turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych dokonanych po 1989 r.
 81. Renta z tytułu niezdolności do pracy
 82. Samobójstwo w aspekcie prawnym i kryminologicznym
 83. Sądownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie
 84. Skarga kasacyjna
 85. Skutki zawarcia związku małżeńskiego według prawa majątkowego obowiązującego w Polsce
 86. Spółka jako forma organizacyjno-prawna podmiotu gospodarczego
 87. Spółka partnerska w polskim Kodeksie Spółek Handlowych
 88. Status uchodźcy – cudzoziemca w Polsce
 89. System wyborów prezydenckich na przykładzie wyborów z 2005 r.
 90. Systemy czasu pracy
 91. Trybunał Konstytucyjny
 92. Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 93. Uelastycznianie czasu pracy w III RP
 94. Umowa o dzieło i umowa zlecenia
 95. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
 96. Umowa zlecenie
 97. Urlop wypoczynkowy
 98. Ustrój i organizacja samorządu w województwie
 99. Ustrój powiatu
 100. Użytkowanie wieczyste
 101. Użytkowanie wieczyste de lege lata i de lege ferenda
 102. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
 103. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako instytucja współodpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na wodach
 104. Wolność sumienia i wyznania
 105. Wolność sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa strasburskiego
 106. Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z cywilnymi organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 107. Wybór i odwołanie wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 108. Wypadki w rolnictwie na terenie województwa wielkopolskiego w latach 1997 – 2003
 109. Zakaz konkurencji w prawie pracy
 110. Zakaz konkurencji w stosunku pracy.
 111. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 112. Zasada swobodnej oceny dowodów a osobowe źródła dowodowe w polskiej procedurze karnej
 113. Zasady i funkcjonowanie instytucji państwowych i społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i życia na terenach górskich w Polsce
 114. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego
 115. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności jako zadanie własne gminy
 116. Zjawisko korupcji w administracji publicznej. Źródła i sposoby przeciwdziałania.
 117. Zwalczanie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym
 118. Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Analiza efektywności systemu oceniania pracowników na przykładzie TP S.A.
 2. Analiza fluktuacji pracowników na rynku ubezpieczeń na przykładzie grupy Allianz Polska w latach 1998-2008
 3. Analiza i ocena ścieżek karier w organizacji
 4. Analiza i ocena wdrożonego w Banku X Systemu Zarządzania przez Kompetencje
 5. Analiza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w Rafako
 6. Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w małej firmie na przykładzie firmy XXX
 7. Analiza porównawcza starego i nowego systemu ocen pracowniczych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 8. Analiza procesu kadrowego na przykładzie Zespołu Szkół XXX
 9. Analiza sprawozdania finansowego jako podstawa oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie „RUCH” S.A za lata 2005 – 2008
 10. Analiza systemu motywacji do pracy na przykładzie firmy telekomunikacyjnej w Gdańsku
 11. Analiza systemu motywacyjnego pracowników w firmie Maspex Wadowice
 12. Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X
 13. Analiza systemu płacowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
 14. Analiza systemu premiowania na przykładzie Banku Millennium S.A.
 15. Analiza systemu rekrutacji i selekcji pracowników na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
 16. Analiza zmian demograficznych w powiecie krośnieńskim w odniesieniu do sytuacji w kraju.
 17. Controlling personalny na przykładzie firmy XXX
 18. Czynnik ludzki w zarządzaniu logistycznym na przykładzie firmy PROMET – SERVICE sp. Z O.O.
 19. Czynniki warunkujące i sprzyjające efektywności kierowania zasobami ludzkimi
 20. Diagnoza i projekt usprawnienia systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
 21. Dobór i doskonalenie kadr kierowniczych na przykładzie Banku PKO BP S.A. w Myszkowie
 22. Dobór i rekrutacja absolwentów szkół wyższych dla potrzeb przedsiębiorstw działających w powiecie sieradzkim
 23. Doskonalenie systemu motywacji pozapłacowej w ośrodku kształcenia w zakresie języka angielskiego XXX
 24. Doskonalenie systemu szkoleń pracowniczych na przykładzie Kopalni Soli Kłodawa w Kłodawie
 25. Efektywne zarządzanie czasem pracy menedżera na przykładzie firmy Asto
 26. Gospodarowanie czynnikiem pracy w porcie Szczecin
 27. Identyfikacja czynników wpływających na sukces firmy na przykładzie przedsiębiorstwa rodzinnego
 28. Identyfikacja źródeł konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.
 29. Istota rozwoju kompetencji menedżerskich na przykładzie ARiMR
 30. Kierowanie jako sztuka zarządzania ludźmi na przykładzie firmy MS
 31. Komunikacja w firmie INCO-VERITAS
 32. Komunikowanie się jako proces
 33. Konflikty w organizacji i ich rozwiązywanie na przykładzie firmy „DOMBUD” w Pile
 34. Kreatywność pracowników a rozwój polskich firm
 35. Kształtowanie motywacji pracowników (na przykładzie sklepu United Colors of Benetton Stary Browar w Poznaniu)
 36. Kształtowanie motywacji zachowań w nowoczesnej firmie
 37. Kształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników starostwa powiatowego w Krotoszynie
 38. Kultura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Grudziądzu- próba odniesienia pojęcia
 39. Metody doboru kadry kierowniczej
 40. Metody oraz problemy pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwie. Rekrutacja, selekcja oraz adaptacja społeczno-zawodowa
 41. Metody zarządzania konfliktem w organizacji
 42. Metody zarządzania zespołami pracowniczymi
 43. Mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Wpływ na osobowość pracownika
 44. Mobbing w miejscu pracy na przykładzie organizacji Video World
 45. Model kompetencyjny a ocena pracownicza
 46. Motywacja i jej stymulacja w zarządzaniu na przykładzie firmy Fiat Auto Poland S.A.
 47. Motywacja jako element zarządzania przedsiębiorstwem na przykąłdzie firmy X
 48. Motywacja pracownika w firmie XXX
 49. Motywacyjne oddziaływanie organizacji na osobowość młodego pracownika
 50. Motywowanie do pracy pracowników Biura Centrum Informatyki PKO BP S.A.
 51. Motywowanie jako funkcja zarządzania
 52. Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy handlowej XYZ
 53. Motywowanie personelu do pracy na przykładzie firmy „x” analiza i teoria
 54. Motywowanie pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie PZU
 55. Motywowanie pracowników mundurowych na przykładzie Policji
 56. Motywowanie pracowników w firmie Microsoft
 57. Możliwość rozszerzenia wykorzystania bodźców pozaekonomicznych w motywowaniu pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Paris Galerie)
 58. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
 59. Negocjacje-sposób osiągania porozumienia
 60. Niematerialne formy motywowania pracowników
 61. Niematerialne formy motywowania pracowników do pracy na przykładzie firmy AXEL SPRINGER KONTAKT
 62. Obraz współczesnego menedżera w hotelarstwie
 63. Obserwacja jako metoda oceny kadry niższego i średniego szczebla zarządzania
 64. Ocena skuteczności procesu gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy
 65. Ocena zatrudnienia na podstawie firmy XYZ
 66. Ocenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu Telekomunikacją Polską S.A.
 67. Oceny pracownicze jako element motywowania
 68. Okresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N
 69. Optymalizacja instrumentów motywacji na przykładzie firmy transportowej
 70. Organizacja pracy w agencji celnej
 71. Osobowościowe i moralne cechy dobrego negocjatora
 72. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
 73. Partycypacja załogi w procesie wprowadzania zmian organizacyjnych
 74. Płaca jako środek motywacji
 75. Płacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników. Analiza przypadku Spółki Akcyjnej „Wolny Obszar Gospodarczy”
 76. Polityka personalna i systemy motywacyjne na przykładzie przedsiębiorstwa prywatnego
 77. Polityka personalna w firmie Lubella S.A.
 78. Polityka personalna w strategii funkcjonowania firmy na przykładzie Dawid S Smith Packaging Poland
 79. Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach
 80. Praca jako wartość na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracowników dyskontu spożywczego Biedronka.
 81. Pracownicy jako główny element stanowiący o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branży turystycznej
 82. Problem doboru pracowników w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu cukrowniczego
 83. Problematyka bodźców finansowych i niefinansowych w wynagradzaniu i motywowaniu pracowników
 84. Proces rekrutacji i selekcji
 85. Profil osobowości pracownika a świadomość zjawiska manipulacji w miejscu pracy
 86. Promocja zdrowia w miejscu pracy jako aspekt polityki personalnej
 87. Przywództwo jako czynnik sprawnego zarządzania organizacją i kierowania personelem
 88. Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych
 89. Realizowanie funkcji motywacyjnej na przykładzie firmy
 90. Rekrutacja i dobór jako metod pozyskiwania najlepszych pracowników
 91. Rekrutacja i selekcja jako podstawa procesu gospodarowania potencjałem ludzkim (na przykładzie Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego „Bartech” sp. z o.o.)
 92. Rekrutacja i szkolenie personelu a rozwój organizacji
 93. Rekrutacja jako element doboru pracowników
 94. Rekrutacja pracowników w Firmie X
 95. Relacje pracownicze w warunkach konfliktu na przykładzie firmy X
 96. Restrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X
 97. Rola i znaczenie jednostki samorządowej w procesie pozyskiwania oraz rozdysponowywania finansowych środków europejskich na przykładzie gminy Złocieniec.
 98. Rola komunikacji interpersonalnej w handlu
 99. Rola komunikacji w kierowaniu organizacją
 100. Rola rekrutacji, selekcji i oceniania w optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Firmy Rossmann w Poznaniu
 101. Role menedżera w przedsiębiorstwie
 102. Rozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń (na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnego)
 103. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach.
 104. Sposoby motywacji oraz możliwości jej wykorzystania w przedsiębiorstwie
 105. Sposoby motywowania ludzi do pracy na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.
 106. Sposoby motywowania pracowników oraz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa na przykładzie huty szkła w Tarnowcu
 107. Strategia gospodarowania kadrami jako czynnik rozwoju firmy
 108. Style kierowania pracownikami w przedsiębiorstwie Castorama Gdańsk
 109. Swoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem ze względu na zdolność motywowania pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa Radex-bud)
 110. System motywacji do pracy, finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne stosowane w prywatnym przedsiębiorstwie działającym na terenie podkrakowskiej wsi
 111. System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Centrum Finansowe Agar
 112. System motywacji w przedsiębiorstwie
 113. System motywowania jako składnik zarządzania zasobami ludzkimi w świetle działalności enion s.a. w Tarnowie
 114. System motywowania pracowników na przykładzie Firmy Kronospan
 115. System motywowania w przedsiębiorstwie
 116. System planowania zajęć i tras personelu mobilnego na przykładzie firmy edukacyjnej
 117. System szkolenia pracowników na przykładzie firmy farmaceutycznej działającej na rynkach globalnych
 118. System szkoleń oraz sposoby motywacji pracowników w organizacji na przykładzie firmy telekomunikacyjnej X
 119. Systemy motywacyjne a funkcjonowanie pracowników w sferze budżetowej i prywatnej
 120. Systemy ocen pracowniczych w organizacji
 121. Systemy wynagrodzeń a motywacja pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego w Poznaniu
 122. Szkolenia – element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Instytutu Badawczego Leśnictwa
 123. Szkolenia jako etap zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Top Secret
 124. Szkolenia pracowników w organizacji. Etapy, instrumenty i rezultaty
 125. Szkolenie i doskonalenie pracowników na przykładzie Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju
 126. Szkolenie i doskonalenie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 127. Tendencje w kształceniu średniej kadry technicznej dla potrzeb przedsiębiorstw przemysłowych
 128. Teoria gier jako teoretyczna podstawa kierowania konfliktami
 129. Umiejętność radzenia sobie ze stresem w świetle badań własnych żołnierzy zawodowych
 130. Wartościowanie pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy XYZ S.A.
 131. Wdrażanie i funkcjonowanie systemu okresowych ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie
 132. Werbalne i niewerbalne umiejętności menedżera
 133. Wizerunek polskiego menedżera na tle innych krajów ( ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu edukacyjnego w kształtowaniu obrazu polskiego menedżera )
 134. Wpływ komunikacji niewerbalnej na negocjacje
 135. Wpływ kultury organizacyjnej na efektywność i motywację do pracy
 136. Wpływ mobbingu na wydajność pracowników
 137. Wpływ motywacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa YAVO
 138. Wpływ szkoleń na wzrost efektywności pracy doradcy klienta na przykładzie Banku PKO BP SA
 139. Wpływ wdrażania Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) na efektywność i motywację do pracy pracowników Biura Administracji PKO BP S.A.
 140. Wpływ wypalenia zawodowego na postawy lekarzy wobec pracy
 141. Współczesne metody doboru kadr w przedsiębiorstwach polskich na tle rozwiązań światowych
 142. Wybrane aspekty motywacji pracowników w teorii i praktyce
 143. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.
 144. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie „X”
 145. Wybrane zagadnienia z zarządzania kadrami na przykładzie firmy X w latach 1997 – 2002
 146. Wykorzystanie ocen pracowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Barclays Bank PLC
 147. Wynagrodzenia w Polsce na tle wynagrodzeń w wybranych krajach europejskich
 148. Wynagrodzenie i ocenianie pracowników jako instrument pobudzania motywacji do pracy na przykładzie PZOZ „X”
 149. Wynagrodzenie jako składnik systemu motywacyjnego pracowników
 150. Zarządzanie czasem managera ze szczególnym uwzględnieniem czynnika psychologicznego na przykładzie XXX sp. z o.o.
 151. Zarządzanie Kadrami
 152. Zarządzanie kadrami na przykładzie firmy usługowej
 153. Zarządzanie kapitałem intelektualnym na podstawie analizy przedsiębiorstwa RAFAKO w Raciborzu
 154. Zarządzanie przez rozwiązywanie konfliktów na przykładzie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu
 155. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 156. Zarządzanie zasobami ludzkimi na podstawie Browaru XXX w latach 1999-2001
 157. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy budowlanej
 158. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XXX
 159. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 160. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ośrodku wczasowo-hotelowym
 161. Zasady funkcjonowania efektywnego systemu wynagradzania na przykładzie przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Mławie S.A.
 162. Zasoby ludzkie jako główny czynnik sukcesu firmy
 163. Zasoby ludzkie w organizacji oraz proces ich formowania i doskonalenia
 164. Zespołowość działania w przedsiębiorstwie
 165. Znaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy PTK Centertel sp. z o.o.
 166. Znaczenie stylu kierowania dla zarządzania przedsiębiorstwem

Zarządzanie informacją i technologie informatyczne

 1. Analiza procesów wdrożeniowych systemu informatycznego zarządzania w przedsiębiorstwie logistycznym
 2. Bankowość elektroniczna – szanse, zagrożenia, perspektywy
 3. Bankowość internetowa jako nowa forma dystrybucji produktów i usług bankowych
 4. Bezpieczeństwo sieci komputerowej w przedsiębiorstwie
 5. Budynek inteligentny jako forma integracji specjalnych telekomunikacyjnych systemów sterowania i bezpieczeństwa
 6. Dokumentacja w systemie zapewnienia jakości w zakresie marketingu w Instytucie Obróbki Plastycznej
 7. Handel elektroniczny
 8. Informacja w procesie podejmowania decyzji
 9. Internet i telepraca nowa szansa na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
 10. Internet jako nowa forma promocji i reklamy firmy
 11. Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i Księgowość firmy Matrix.pl
 12. Marketing w sektorze bankowym
 13. Metodyka tworzenia witryn internetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 14. Możliwość wykorzystania Electronic Commerce (Handel Elektroniczny) w małych przedsiębiorstwach handlowych
 15. Nowe kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie e-banking i e-brokerage
 16. Nowoczesne systemy informatyczne zarządzania w przedsiębiorstwach
 17. Obszary i kierunki zastosowania elektronicznej komunikacji we współczesnej logistyce. Wdrażanie EDI
 18. Organizacja i prowadzenie aukcji internetowych
 19. Procesy informatyczne wspomagajace proces zarządzania
 20. Rola i znaczenie ASP w handlu elektronicznym
 21. Rola i znaczenie Internetu w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy Novartis
 22. Rola i znaczenie organizacji wirtualnej w erze informacji i wiedzy
 23. Rola Internetu w procesie globalizacji
 24. Sposób wspomagania planowania i realizacji prac obsługowo-naprawczych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 25. Strategia firmy w dobie współczesnej globalizacji w oparciu o technologie internetowe
 26. System informatyczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie na przykładzie systemu informatycznego Lasów Państwowych
 27. System informowania kierownictwa jako narzędzie zarządzania na przykładzie XYZ
 28. Systemy CRM narzędzie usprawniające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw
 29. Systemy informatyczne jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 30. Systemy Informatyczne MRP II
 31. Uwarunkowania rozwoju handlu elektronicznego w Polsce
 32. Wdrażanie Systemu HACCP na przykładzie DPS
 33. Wpływ rozwoju systemów informatycznych klasy ERP na funkcjonowanie rachunkowości informatycznej w Polsce na przykładzie firmy Inter Cars S.A.
 34. Wykorzystanie Internetu w biznesie na przykładzie firmy doradztwa personalnego
 35. Wykorzystanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
 36. Wykorzystanie Internetu w strategii sprzedaży firmy Optimus
 37. Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu logistycznym
 38. Wykorzystanie technologii mobilnych w działalności gospodarczej
 39. Wymogi informacyjne podmiotu prywatyzowanego w ramach programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (na podstawie Zakładów Górniczych Trzebionka S.A.)
 40. Zagrożenia związane z prowadzeniem biznesu w oparciu o systemy informatyczne
 41. Zakres oraz możliwości wykorzystania Internetu do celów marketingowych
 42. Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie

Zarządzanie – strategie, systemy, plany

Poniżej przykładowe tematy prac dyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, strategii, planów itd.

 1. Analiza funkcjonowania domów maklerskich w Polsce. Tabele opłat i prowizji
 2. Analiza konkurencji na rynku samochodów osobowych w Polsce
 3. Analiza metod i technik zarządzania na przykładzie zakładu energetycznego
 4. Analiza porównawcza kluczowych czynników sukcesu polskich i niemieckich przedsiębiorstw informatycznych
 5. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa
 6. Analiza strategiczna i finansowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A. w latach 2006 – 2008.
 7. Analiza wdrożenie i zarządzanie technicznymi środkami ochrony przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Górnitech S.A.”
 8. Analiza wymagań normy ISO 9001:2000 na przykładzie przedsiębiorstwa branży ciepłowniczej w oparciu o model samooceny normy ISO 9004:2000
 9. Analiza zarządzania jakością według normy ISO 9000
 10. Audit jako główny element systemu zarządzania jakością na przykładzie firmy X
 11. Bariery we wdrażaniu systemu jakości w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX
 12. Bizbes plan i jego funkcje w przedsiębiorstwie
 13. Biznes plan na podstawie firmy „Fast”
 14. Biznes plan przedsięwzięcia inwestycyjnego – wypożyczalnia kaset Sokrates
 15. Biznes plan w zarządzaniu małą firmą
 16. Biznes plan wybranego ośrodka wczasowo-turystycznego
 17. Budowa analizy strategicznej na przykładzie firmy
 18. Customer relationship management in financial institutions on example of royal bank of canada – Zarządzanie relacjami z klientem w instytucjach finansowych na przykładzie Royal Bank of Canada
 19. Doskonalenia pracowników na przykładzie XYZ
 20. Doskonalenie strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Zgorzelec
 21. Elementy formułowania strategii konkurencji na przykładzie firmy handlowej
 22. Globalizacja i strategie globalne
 23. Handel międzynarodowy w dobie globalizacji
 24. Identyfikacja głównych błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na podstawie studiów wybranych przypadków
 25. Innowacyjność w zarządzaniu na przykładzie szkoły językowej
 26. Internacjonalizacja przedsiębiorstw na przykładzie firmy ROLPOL Sp. z o.o.
 27. Jakość jako cel strategiczny przedsiębiorstwa. Analiza i ocena istniejącego w ZSTiT KWB Bełchatów S. A. systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001:2000
 28. Jakość jako cel strategiczny w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie Zakładu Produkcyjno – Remontowego KWB Bełchatów S. A.
 29. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w sferze usług biblioteczno-informacyjnych
 30. Komunikacja marketingowa na przykładzie operatora……
 31. Koncepcja rozwoju małej firmy na przykładzie F.H.U. FALKO (Biznes Plan firmy)
 32. Metodyka tworzenia procedury „Procesy związane z klientem” w systemach zarządzania opartych na normach ISO 9000:2000 na przykładzie wybranych organizacji
 33. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w organizacji
 34. Nowoczesne metody zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie
 35. Ocena istniejącego w Fabryce Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. systemu zarządzania jakością względem wymagań normy ISO 9001:2000
 36. Ocena kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju województwa lubelskiego
 37. Ocena strategii firmy na przykładzie Spółki LPP S.A.
 38. Opracowanie planu zagospodarowania magazynu
 39. Plan zarządzania nieruchomością
 40. Planowanie strategii działania przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Ekopack sp. z o.o.
 41. Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją
 42. Prawno-proceduralne aspekty fuzji i przejęć oraz korzyści dla firmy przejmowanej na podstawie przejęcia Exbud S.A. przez firmę Skanska
 43. Problemy zarządzania zakładem recyklingowym
 44. Proces odnowy strategicznej na przykładzie spółki Optimus S.A.
 45. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU
 46. Projekt Biznes Planu Spółki z o.o. Intelnet
 47. Projekt zmian w procesie obsługi klienta na przykładzie PZU Życie S.A.
 48. Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych
 49. Projektowanie strategii rozwoju firmy ALDEX.
 50. Próba określenia kierunków rozwoju strategicznego małej firmy na przykładzie „Szlif Diament” s.c. w Pilawie Dolnej
 51. Rola biznes planu w nowoczesnym biznesie
 52. Rola planowania w przedsiębiorstwie na przykładzie Poczty Polskiej
 53. Specyfika umów sprzedaży auta
 54. Spółka komandytowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.
 55. Strategia banku w zakresie obsługi kredytowej przedsiębiorstwa
 56. Strategia firmy w dobie współczesnej globalizacji w oparciu o technologie internetowe
 57. Strategia marketingowa rozwoju Gminy Trzebiatów
 58. Strategia marketingowa w warunkach rynku konkurencyjnego na przykładzie Polskiego Towarzystwa Finansowego S.A.
 59. Strategia rozwoju biura turystycznego Columbus S.A.
 60. Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy Wieliczki
 61. Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa
 62. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w odniesieniu do firmy „Alfavita Softdrinks”
 63. Strategie marketingowe w kreowaniu wizerunku partii politycznych podczas kampanii wyborczej
 64. Strategie rozwoju firm branży piwowarskiej na przykładzie firmy Carlsberg Okocim S.A.
 65. Strategie zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Studium przypadku, analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie Allianz Polska
 66. Systemy zarządzania jakością w praktyce polskiej i unijnej
 67. Systemy zarządzania jakością wg normy ISO 9ooo:2ooo drogą do zadowolenia klienta
 68. Sytuacja ekonomiczna małych przedsiębiorstw
 69. Uwarunkowania wdrożenia innowacji na przykładzie produktu z branży motoryzacyjnej – Daewoo Matiz
 70. Wdrażanie systemu jakości według serii norm ISO 9000 zgodnie z tendencjami w Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa „X”
 71. Wdrożenie norm międzynarodowych ISO serii 9000 w przedsiębiorstwie
 72. Wdrożenie systemu informatycznego do rejestrowania wpłat i wypłat w Poczcie polskiej
 73. Wprowadzanie normy ISO 9002 w firmie Transbud Nowa Huta S.A.
 74. Wstępne mapowanie wybranego makroprocesu (na przykładzie przedsiębiorstwa Logis S.A.)
 75. Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy xyz
 76. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zadań lokalnych na przykładzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 77. Zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej na przykładzie gminy Legionowo i Nieporęt
 78. Zagadnienia zarządzania jakością – normy ISO
 79. Zarys strategii rozwoju fabryki porcelany „Krzysztof” S.A. w Wałbrzychu
 80. Zarządzanie elektronicznym przepływem obiektów graficznych w wydawnictwie
 81. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem przemysłowym
 82. Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie nieruchomości komercyjnej (biurowiec)
 83. Zarządzanie nieruchomością komercyjna będąca własnością Skarbu Państwa.
 84. Zarządzanie przez wyniki
 85. Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlu zagranicznego
 86. Zarządzanie strategiczne w dobie globalizacji w oparciu o technologie internetowe na przykładzie przedsiębiorstwa „X”.
 87. Zarządzanie strategiczne w małej firmie
 88. Zastosowanie analizy strategicznej w wyborze strategii marketingowej przedsiębiorstwa
 89. Zmiany w modelu funkcjonowania firmy Instal Kraków, wobec integracji Polski z Unią Europejską
 90. Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2018-2020

Ubezpieczenia

Prace dyplomowe z ubezpieczeń – kiedyś bardzo popularne – dzisiaj zalegają serwisy z pracami dyplomowymi nie budząc większego zainteresowania. Poniżej kilkadziesiąt przykładowych tematów takich prac.

 1. Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego
 2. Analiza porównawcza wybranych produktów Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., Commercial Union Polska TunŻ i ING Nationale Nederlanden TUnŻ
 3. Analiza porównawcza wybranych produktów indywidualnych ubezpieczenia życiowego
 4. Analiza reformy systemu emerytalnego w Polsce, na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego PBK „Orzeł”
 5. Analiza rynku ubezpieczeń na życie w latach dwudziestych XXI wieku
 6. Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce
 7. Analiza rynku ubezpieczeń na życie w Polsce na przykładzie STU Ergo Hestii
 8. Bancassurance – nowe zjawisko na rynku polskim
 9. Bezpieczne zarządzanie firmą w sferze ubezpieczeń na życie
 10. Charakterystyka ubezpieczeń osobowych na przykładzie oferty produktowej PZU Życie S.A.
 11. Czynniki wpływające na zagrożenie ogniowe w budynkach użyteczności publicznej
 12. Działalność inwestycyjna w zakładach ubezpieczeń
 13. Działalność typu bancassurance jako rezultat łączenia sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 14. Działalność ubezpieczeniowa na przykładzie TUiR Warta S.A.
 15. Działanie marketingowe na rynku ubezpieczeń w Polsce
 16. Funkcjonowanie ubezpieczeń osobowych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń na życie
 17. Główne założenia reformy ubezpieczeń społecznych
 18. Instrumenty komunikacji z klientem za szczególnym uwzględnieniem Internetu w działalności marketingowej firm ubezpieczeniowych
 19. Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie
 20. Kierunki lokat Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce w latach 1999 – 2002
 21. Niezdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy i choroby zawodowej jako czynnik wpływający na wydajność pracy
 22. Obowiązek ubezpieczeniowy w Polsce
 23. Ocena sytuacji finansowej funduszu ubezpieczeń społecznych w Polsce
 24. Organizacja i funkcjonowanie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na przykładzie województwa lubelskiego
 25. Organizacja i funkcjonowanie systemu dystrybucji i ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem roli agencji ubezpieczeniowej
 26. Organizacja i ubezpieczenie spedycji międzynarodowej na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej
 27. Pojęcie rezerw w rachunkowości towarzystwa ubezpieczeniowego
 28. Polityka marketingowa a sprzedaż ubezpieczeń na życie na przykładzie wybranego towarzystwa
 29. Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych on-line nowym kanałem dystrybucyjnym Towarzystw Ubezpieczeniowych.
 30. Porównanie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakładów ubezpieczeń.
 31. Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 32. Pośrednictwo w zakresie działalności ubezpieczeniowej
 33. Problemy powstałe podczas wdrażania reformy emerytalno rentowej na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat ….
 34. Procedury likwidacyjne na przykładzie likwidacji szkód w ubezpieczeniach mieszkań w rozwiązaniach przyjętych przez TUiR Warta S.A
 35. Produkt jako instrument marketingu w ubezpieczeniach na przykładzie działalności PZU S.A.
 36. Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego „DOM”
 37. Reforma systemu emerytalnego w Polsce
 38. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych
 39. Rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na tle powszechnych systemów opieki zdrowotnej w Polsce i w Unii Europejskiej
 40. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce
 41. Sponsoring w działalności promocyjnej firm ubezpieczeniowych
 42. System finansowania świadczeń emerytalnych w Polsce po roku 1998
 43. System ubezpieczeń społecznych w Polsce i w Niemczech- organizacja i zadania
 44. Ubezpieczenia grupowe na życie z funduszem inwestycyjnym na polskim rynku ubezpieczeń na przykładzie oferty dla firmy Anwil S.A.
 45. Ubezpieczenia kosmiczne-ich specyfika i rola w komercyjnej działalności w Kosmosie
 46. Ubezpieczenia mieszkań na przykładzie TUiR Warty
 47. Ubezpieczenia na życie
 48. Ubezpieczenia na życie jako produkt marketingowy na przykładzie PZU Życie S.A. i Commercial Union
 49. Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym jako jedna z form realizacji Pracowniczych Programów Emerytalnych
 50. Ubezpieczenia społeczne w Polsce na drodze do Unii Europejskiej
 51. Umowa ubezpieczeniowa
 52. Usługa ubezpieczeniowa na życie na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego XXX Polska S.A. (lider branży ubezpieczeniowej)
 53. Wpływ reformy ubezpieczeń społecznych na system emerytalny i funkcjonowanie ZUS na przykładzie ZUS w Legnicy
 54. Wpływ właściwości produktu ubezpieczeniowego na wybór strategii marketingowej

Turystyka

 1. Agroturystyka jako forma biznesu
 2. Analiza funkcji rozwojowych miasta Inowrocławia (funkcja uzdrowiskowa i funkcja przemysłowa)
 3. Analiza i ocena dostępności transportowej Pragi
 4. Analiza i ocena stanu turystyki w Polsce oraz perspektywy dalszego rozwoju turystyki na przykładzie gmin Kołobrzeg i Międzyzdroje
 5. Atrakcyjność turystyczno inwestycyjna Sosnowca i formy jego promocji
 6. Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów
 7. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w hotelach
 8. Charakterystyka nawigacyjna akwenów śródlądowych i morskich estuarium Odry w aspekcie rozwoju żeglarstwa turystyczno-rekreacyjnego
 9. Charakterystyka walorów turystycznych Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem Bratysławy i Koszyc
 10. Działania marketingowe w gospodarstwach agroturystycznych
 11. Działania podnoszące atrakcyjność turystyczną Kanału Augustowskiego
 12. Formy i metody zabezpieczenia ekwiwalentności usług hotelarskich na przykładzie Hoteli w Inowrocławiu
 13. Hotelarstwo jako zorganizowana działalność
 14. Infrastruktura jako czynnik rozwoju regionu na przykładzie gminy Miejsce Piastowe
 15. Internet jako narzędzie promocji turystyki w polskiej części euroregionu Glacensis
 16. Lecznictwo uzdrowiskowe i prewencja wtórna choroby niedokrwiennej serca, na przykładzie uzdrowiska Rymanów Zdrój.
 17. Marketingowe czynniki kształtujące sprzedaż usług turystycznych w kanadyjskim biurze podróży Panorama w Ontario (ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek do Polski)
 18. Monografia turystyczna skansenu rzeki Pilicy
 19. Morze Czerwone, jako obszar turystyki nurkowej
 20. Możliwości wykorzystania walorów Ostromecka jako miejsca do racjonalnego spędzania czasu wolnego
 21. Obiekty zabytkowe w miastach jako podstawa tworzenia produktów turystycznych przykład Grudziądza
 22. Ocena atrakcji turystycznych Lazurowego Wybrzeża
 23. Organizacja wyjazdów urlopowych Polaków do Egiptu sezonowość wyjazdów
 24. Polityka turystyczna w powiecie ziemskim płockim
 25. Promocja obiektu turystycznego na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej na przykładzie Zajazdu XY.
 26. Promocja obiektu turystycznego na Jurze Krakowsko Częstochowskiej na przykładzie hotelu „XY”
 27. Regulacje prawne odnoszące się do turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian legislacyjnych dokonanych po 1989 r.
 28. Rola agroturystyki w aktywizacji obszarów wiejskich powiatu wolsztyńskiego i nowotomyskiego
 29. Rola Agroturystyki w powiecie Cieszyńskim
 30. Rozwój żeglarstwa na Solinie
 31. Ruch przyjazdowy z Niemiec do Polski
 32. Rymanów Zdrój jako uzdrowisko w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych
 33. Sanktuaria w Polsce jako produkt turystyczny na przykładzie Jasnej Góry i Lichenia
 34. Strategia rozwoju turystyki na terenie powiatu bieszczadzkiego
 35. Turystyczne zagospodarowanie strefy Kanału Augustowskiego
 36. Turystyka i rekreacja w wybranych gminach Zagłębia i formy ich promocji
 37. Turystyka kwalifikowana na przykładzie uzdrowisk sudeckich
 38. Turystyka kwalifikowana w regionie Mrągowa- (stan i perspektywy rozwoju)
 39. Turysyka i rekreacja na przykladzie miasta Krakowa
 40. Uwarunkowania satysfakcji klienta z usług hotelowych w opinii uczestników forów internetowych
 41. Walory ziemi Opolskiej – opis i ocena
 42. Warunki rozwoju agroturystyki w gminie Krynica
 43. Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 na gospodarkę turystyczną Trójmiasta
 44. Wykorzystanie internetu w promocji usług agroturystycznych
 45. Zabytki archeologiczne Aten jako atrakcje turystyki międzynarodowej
 46. Zarządzanie biurem podróży z wykorzystaniem norm z rodziny ISO 9000
 47. Znaczenie naturalnych walorów turystycznych i inwestycji w rozwoju turystyki na przykładzie miasta Łeby
 48. Znaczenie transportu autokarowego w rozwoju turystyki
 49. Źródła finansowania przedsiębiorstwa turystycznego

Jeśli szukasz pomocy w napisaniu nowej pracy licencjackiej lub magisterskiej z turystyki, to polecamy stronę pisanie prac z turystyki. Ludzie godni zaufania.

Transport

Poniżej prezentujemy przykładowe tematy na prace dyplomowe z zakresu transportu:

 1. Analiza możliwości zwiększenia udziału transportu rzecznego węgla z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego
 2. Centralna ewidencja pojazdów i kierowców jako przykład rejestru państwowego
 3. Ocena usług transportowo-spedycyjnych świadczonych przez firmę „Trans-System” sp. z o.o
 4. Organizacja i ubezpieczenie spedycji międzynarodowej na przykładzie firmy transportowo-spedycyjnej
 5. Przedsiębiorstwo transportu drogowego w Polsce na przykładzie firmy ,,Pekaes”
 6. Technologia i organizacja przewozów ładunków ponadgabarytowych na podstawie wybranego ładunku
 7. Transport samochodowy w międzynarodowej wymianie towarowej
 8. Transport Unii Europejskiej i Polski
 9. Wpływ konteneryzacji na rozwój zintegrowanych systemów transportowych
 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Studium na wybranym przykładzie
 11. Znaczenie transportu autokarowego w turystyce

Oczywiście, tematów mogą być tysiące – wszystko zależy od inwencji i wiedzy piszącego pracę. Na przykład taki…

Dobór pracowników ładunkowych

Prace ładunkowe będą przeprowadzane u dostawcy, który ze względów lokalizacyjnych i manewrowości na własnym placu posiada dwa fronty ładunkowe. Każdy z tych frontów będzie  obsługiwany przez dwóch robotników:

 • jeden z nich podaje paczki ze styropianem z magazynu (zewnętrznego lub wewnętrznego),
 • drugi pracownik przesuwa i odpowiednio układa w przestrzeni ładunkowej pojazdu.

Do realizacji niniejszego zadania potrzeba dwóch ekip ładunkowych, po dwóch pracowników, razem czterech mężczyzn. Pracownicy zatrudnieni przy procesach załadowczych, muszą wykonywać swoje obowiązki w sposób dokładny i skoordynowany, aby zapewnić płynność prac ładunkowych. Dobre skoordynowanie działań ładunkowych pozwala na szybki załadunek obiektów transportujących styropian, a co za tym idzie oszczędność czasu, który jest ważnym czynnikiem w całym procesie przewozowym.

Dobór pojazdów

O właściwym doborze rodzaju środka transportowego decyduje:

a) dobór środków odnośnie charakterystyki ich samych:

 • rachunek efektywności ekonomicznej przewozu,
 • wskaźnik wykorzystania przestrzeni ładunkowej obiektu,
 • czas realizacji procesu transportowego,
 • przepisy o ruchu drogowym,
 • czynniki techniczno eksploatacyjne.

b) dobór środków według charakterystyki ładunku:

 • rodzaj oraz postać ładunku (stan skupienia, kształty)
 • wymiary ładunku (poszczególnych jednostek ładunkowych jak i gabaryty całości ładunku),
 • oraz masa ładunku (przy czym chodzi tu o masę ogólną ładunku).

Do transportu 700m³ ładunku będą wykorzystane pojazdy nie przekraczające 16 ton dopuszczalnej masy całkowitej (DMC), są to:

 1. MAN LE 8 – 185 – samochód 7499kg + tandem 3500kg,
 2. STAR 742 – samochód 6400 kg + tandem 3550 kg
 3. MERCEDES 814 – samochód 7399 kg + tandem 4591 kg,
 4. VOLVO FL6 – samochód 8600 kg + tandem 7400 kg,
 5. MERCEDES 817 – samochód 7399 kg + tandem 4591kg,

Wybór trasy przewozu.

Dokonując wyboru trasy przewozu, należy przede wszystkim kierować się następującymi czynnikami:

 • stanem dróg,
 • długością planowanej trasy przewozu,
 • przepisami o ruchu drogowym.

W celu zaprojektowania jak najbardziej racjonalnego, opłacalnego procesu przewozowego, należy dokonać wyboru jak najkrótszej ścieżki (jeżeli kierowca ma więcej niż jeden punkt odbioru ładunku), należy dostarczyć ładunek biorąc jednocześnie pod uwagę stan nawierzchniowy dróg ,oraz przepisy o ruchu drogowym. Dokonując ostatecznego wyboru trasy należy przeanalizować i sprawdzić czy pojazdy nie przekraczają obowiązujących norm, tonażowych związanych z dopuszczalnym naciskiem na oś, norm gabarytowych oraz norm czasu pracy przewoźnika.

Trasa przewozu ładunku z Golubia – Dobrzynia „ARBET” do Poznania „Buddom” będzie przebiegać następująco:

 1. Golub – Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie – nr. drogi 554,
 2. Kowalewo Pomorskie – Toruń – nr. drogi 15,
 3. Toruń – Inowrocław – nr. drogi 15,
 4. Inowrocław – Strzelono – nr. drogi 15, 25,
 5. Strzelno – Gniezno – nr. drogi 15,
 6. Gniezno – Poznań – nr. drogi 5.

Odległość dzieląca punkty wysyłki i odbioru to 200 km. Przewóz będzie odbywał się drogami lokalnymi poczynając od Golubia – Dobrzynia, oraz drogami krajowymi.